disclaimerToepasbaarheid
Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de redaktie van Nieuw Heeten Online met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Nieuw Heeten Online is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Nieuw Heeten Online is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Vrijwilligers vacaturebank
Als u via deze site gegevens naar Nieuw Heeten Online zendt, geeft u Nieuw Heeten Online daarmee toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van vrijwilligerswerk, een maatschappelijk stage of bij het vervullen van uw vacature. Nieuw Heeten Online gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met het doel vrijwilligerswerk, een maatschappelijke stage te vinden of een vacature te vervullen. Nieuw Heeten Online heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. Nieuw Heeten Online kan niet aansprakelijk worden gesteld bij negatieve gevolgen na het plaatsen van een vacature of aangaan van vrijwilligerswerk of een maatschappelijke stage.

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Nieuw Heeten Online. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Nieuw Heeten Online. Nieuw Heeten Online is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Gebruik van informatie en gegevens
Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. De copyrights van al het fotomateriaal op de website komen toe aan de fotografen. Toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via de redaktie dan wel via de fotografen.

Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website van Nieuw Heeten Online op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redaktie van Nieuw Heeten Online.

Indien u vragen heeft over deze verklaring ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze website, kunt u contact met ons opnemen.

Gebruik van foto’s en namen op de website
Op de website (en/of op een hieraan gelinkt fotoalbum, link) worden regelmatig foto’s van activiteiten e.d. geplaatst. Hierop zullen mogelijk ook individuele personen te zien zijn. Ook worden er op de website (voor- en achter-) namen en initieel persoonlijke gegevens gebruikt.

Indien u fouten opmerkt betreffende gegevens en/of foto’s gepubliceerd op deze website, gelieve ons dan op de hoogte te stellen zodat we de informatie kunnen corrigeren.

Diegene welke bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen, gegevens van henzelf, dan wel hun (minderjarige) kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken aan nieuwheeten-online ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) Wanneer de foto in het fotoalbum staat helpt het om op de bewuste foto te klikken en vervolgens de link te mailen. Als de foto elders staat gelieve de betreffende pagina te omschrijven en het nummer door te geven.

Webvertenties / webadvertentie
Een webadvertentie kan alleen worden geplaatst als het een advertentie betreft van een niet-commercieel bedrijf en/of instantie. Echter bedrijven en/of instanties met een betaalde banner op Nieuw Heeten Online mogen ook webvertenties plaatsen. Het plaatsen van een banner heeft dus als voordeel dat u gratis een webvertentie mag plaatsen. Nieuw Heeten Online heeft het recht om de termijn van plaatsen van de webvertentie vast te stellen. Ook heeft Nieuw Heeten Online te allen tijde het recht webvertenties te weigeren en/of te verwijderen.

Bannerhouders mogen maximaal vijf keer per jaar een webadvertentie gratis aanbieden.  Daarboven worden per keer  €10,00 in rekening gebracht .  Iedere webadvertentie blijft maximaal 1 maand geldig gerekend vanaf datum van plaatsen en zal automatisch beëindigen.

Nieuw Heeten Online heeft niet de verplichting om óók een banner/ webvertentie te plaatsen op een subsite van Nieuw Heeten Online. Anderzijds heeft Nieuw Heeten Online ook niet de verplichting te adverteren op de site in het geval er sprake is van adverteren op een subsite.

Specificaties webvertentie:
Een webadvertentie mag maximaal één logo van maximaal 150 x 50 pixels bevatten. De webbeheerder kan u hiermee helpen wanneer u zelf niet de mogelijkheden heeft om het logo te verkleinen. De webadvertentie mag wanneer deze een logo bevat maximaal 14 regels zijn met een maximum van 30 tekens per regel. Bevat de webadvertentie geen logo dan kan deze maximaal 16 regels zijn met een maximum van 30 tekens per regel.

Aanpassingen
Nieuw Heeten Online behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het is daarom aan te raden deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

   
   
© Nieuw Heeten Online is een initiatief van Plaatselijk Belang Nieuw Heeten. (C) 2008-2017. Contactadres: info@nieuwheeten-online.nl